Trop a pak…

A máme tu 3. a závěrečný díl naší mini série o dropu. Dnes se budeme zabývat d-dropem…tedy dropem, který postihuje pouze dominantní osoby a nebo switch osoby v dominantním postavení. Ze všech uváděných forem dropu je asi nejzvláštnější, avšak četnost výskytu (tedy jak velká šance je na objevení a jak často se vyskytuje) není doposud důsledně zmapována, neboť tento drop se dostavuje již v průběhu samotné hry…a u většiny her žádný výzkumníci obvykle přítomni nejsou 🙂

Je o něm známe jen minimum faktů, většina z prací na toto téma pracuje spíše s teoretickou rovinou, takže sestavit podrobnější článek, byl docela oříšek…ale i tak věřím, že pro vás bude přínosem.

Jak vzniká D-drop?

Tento drop má původ nejspíše v psychice a až psychické důvody přesahují do fyzických projevů. Zvláštností je, že D-drop byl vždy zachycen u velmi psychicky odolných jedinců s vyšším přirozeným IQ a EQ (inteligenční a emoční kvocient). Zajímavé pak je, že D-drop nastává již v průběhu hry a byl zjištěn při těchto situacích:

a) dominantní osoba se dopustí během hry hrubé chyby, ale nejedná se o fyzické ublížení jako takové, spíše je míněna nevhodně použitá technika nebo nevhodně zvolený průběh hry, na kterou sub protějšek reagoval velmi silným a nečekaným způsobem v negativním směru.

b) v průběhy hry se dom soustředí, koncentruje a prožívá hru natolik, že se dostane na hranici svých psychických možností a není schopen je překonat

c) ačkoliv má dominantní osoba vůči sub jedinci silnou citovou nebo vztahovou vazbu, není schopen sním navázat „spojení“ (tedy necítí se komfortně během hry, není schopen pocitového uspokojení, cítí se nejistě, není schopen vnímat uspokojení partnera/partnerky) a to opakovaně.

d) v průběhu silné koncentrace a soustředění při hře dojde k násilnému vyrušení jiným vlivem, který nelze předvídat nebo ovlivnit, přičemž vliv přerušení od sub jedince se nezohledňuje, jelikož s tím je předem v možnostech počítáno a je očekáván. Zajímavé je, že jedním faktorem bylo i třeba velice netypické a hlasité vyzvánění telefonu nebo nečekané vyrušení jinou osobou.

Jak se projevuje D-drop?

Vnímavý sub jedinec si může již během hry všimnout, že něco není v pořádku. Svůj dojem popisují jako zvolnění hry, opadnutí prožitku a pocit nejistoty. Mimo tento vjem „partnera“ jsou doposud popsány tyto projevy: (délka trvání je většinou ve dnech někdy i několika týdnech)

a) pocit vnitřní prázdnoty a krajního neúspěchu

b) ztráta rozhodného a jistého chování

c) ztráta zájmu o intimní hry a o koníčky/zájmy celkově

d) ztráta sebejistoty a důvěry ve své schopnosti a názory

e) prudké zhoršení pracovních/studijních výsledků doprovázené silnou uzavřeností a snížením komunikace

f) naprostá ztráta aktivní role, snaha vyhýbat se hraní

Co za to může?

Od předchozích forem, kde docházelo ke kolizi vnitřních hormonů, je zde zřejmě jejich vliv jen částečný, tedy může být, ale současně také být nemusí spouštěčem. Převládající domněnka uvádí, že vliv kolize hormonů ve spojitosti se silným vjemovým šokem nebo naopak nedostatečným prožitkem je pouze jedním z důvodů a jako hlavní se uvádí psychický diskomfort dom jedince.

Z mé strany se mi však verze psychického diskomfortu jeví jako neobhajitelná teorie, jelikož osobně předpokládám, že žádný dom jedinec nezačnu „hru“ ve chvíli, kdy ví, že se necítí psychicky dobře (vyčerpání, mentální únava), jelikož je si vědom toho, že provozování samotné „hry“ je extrémně náročná psychická záležitost vyžadující neustálou koncentraci. Naopak se osobně přikláním k teorii, že tam bude mít zásadní vliv nějaký nečekaný biochemický proces.

Takže výše uvedené momenty spouští d-drop?

A to je to, co se přesně neví. K dispozici je jen velice malé množství údajů, než aby bylo možné vyvodit obhajitelný závěr. Tudíž „klíč“ ke spuštění, ve smyslu četnosti a míry a rizika, není znám. Známe „momenty a situace“ kdy se může projevit, ale také vůbec nemusí.

Je to tedy závislé na osobnosti a psychice dom jedince?

I to je opět velice těžké říci, jelikož není k dispozici dostatečně velký vzorek, který by to mohl potvrdil nebo vyvrátit. Jediné co se ví, že postihuje i osoby se značnou psychickou odolností a byl u osob s vyšším IQ a EQ.

Shrneme-li to, tak s jistotou víme jen to, že existuje a objevuje se. A že může mít přesah do fyzického projevu například třasem rukou nebo náhlého pocitu fyzické slabosti. Ale jak často se objevuje. To se neví.

Celkově vzato je tak možné, že se „neřešený d-drop“ může přesunout až do roviny „vyhoření“, avšak je potřeba zdůraznit, že u těch jedinců, kde byl zachycen, došlo k jeho odstranění snahou dom-jedince nebo za pomoci partnera v řádech dnů či týdnů. Tudíž by neměl být trvalý a neodstranitelný. Ale opět to nelze potvrdit ani vyvrátit.

Co říci závěrem?

Jak jste si sami všimli, tak spíše se toho více neví než ví. Ale i tak je zahrnován do rodiny drop situací. Zda-li se bude nějaký odborník na psychologii tímto tématem zabývat více vůbec netuším, jelikož při samotném studiu psychiky BDSM+ jedinců se při každé odpovědi, vždy otevřenou další a další navazující otázky a občas mám při čtení jednotlivých prací pocit, že na mnohé otázky se odpovědi budou hledat jen velmi těžko. Což na jednu stranu pomáhá udržovat jakési mystérium „našeho“ světa, ale na stranu druhou neposkytuje dostatečnou pomoc při řešení nezvyklých situací.

Pokusil se přehledně sestavit váš Ferculi

Napsat komentář